bannière

Dictionnaire du go

A B C D E F G H I J K M N O P R S T U W Y Z
玄玄碁経玄玄棋经현현기경
Gengen gokyō Xuán xuán qí jīng Hyeonhyeongigyeong Xuan xuan qi jing Xuan xuan qi jing
Titre d'un recueil classique de problèmes chinois de 1349 par Yan Defu et Yan Tianzhang.
A B C D E F G H I J K M N O P R S T U W Y Z