bannière

Dictionnaire du go

A B C D E F G H I J K M N O P R S T U W Y Z
鎭神頭镇神头진신두
Chinshintō zhèn shén tóu jinsindu double briseur d'escalier dual ladder breaker
Briseur de deux shichōs à la fois.
A B C D E F G H I J K M N O P R S T U W Y Z